O Nas

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W KUPIENINIE

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole Specjalne w Kupieninie jest niepubliczną placówką oświatową. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat”. Nasze Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową, intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W Przedszkolu staramy się stworzyć odpowiednie warunki wychowawcze, terapeutyczne i opiekuńcze zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim wychowankom bezpiecznych warunków rozwoju, przyjaznej atmosfery, co w jak największym stopniu sprzyjać będzie harmonijnym oddziaływaniom pedagogicznym i specjalistycznym.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

  1. Staramy się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój w sferze psychicznej, fizycznej, społecznej zgodnie z ich potencjałem.
  2. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
  3. Integrujemy dzieci z rówieśnikami oraz ze środowiskiem lokalnym.
  4. Stosujemy specjalistyczne metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
  5. Jesteśmy otwarci na wdrażanie nowoczesnych metod pracy oraz wzbogacanie prowadzonych form terapii takich jak: hipoterapia, dogoterapia, terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia na krytej pływalni.