Rekrutacja

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do przedszkola wypełniają kartę zgłoszenia dziecka. Dziecko przyjęte do przedszkola musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Orzeczenie to jest potwierdzeniem konieczności pobytu
i nauki w przedszkolu specjalnym.

W przedszkolu przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w przedszkolu może przebywać dziecko powyżej 6 roku życia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Do przedszkola decyzją dyrektora może być również przyjęte dziecko, które ukończyło 2 i pół roku, a jest to zalecane przez psychologa.